چوب در معماری

نقوش چوب در معماری داخلی
یکی از عللی که چوب را تا به این حد در صنعت ساختمان سازی مورد مصرف قرار داده است نقش های زیبا و جالب ان است .این نقوش که کلا بوسیله منظم بودن و یا نامنظم بودن الیاف چوب بوجود آمده اند .اغلب از نظر تجاری و بازار فروش دارای اهمیت می باشند .
کلیه نقوش به وجود آمده در چوب را میتوان به دو دسته اصلی تقسیم کرد که عبارتند از :

نقوش ایجاد شده در اثر رنگ چوب

نقوش چوب در معماری داخلی: نقوشی که در اثر تغییر رنگ بوجود می آیند به علت متفاوت بودن فصل روییدن یاخته ها میباشد.
میدانیم که یاختههای بوجود آمده در مقطع درخت در فصول مختلف سال یک رنگ نیستند .بلکه دارای رنگهای متفاوت میباشند به طور کلی میتوان گفت یاخته هایی که در بهار بوجود میآیند .دارای رنگی روشن تر و یاخته هایی که در تابستان و پاییز بوجود میآیند دارای رنگی تیره تر هستند.
از طرفی گونه های مختلف درخت دارای رنگهای متفاوت میباشند.

نقوش ایجاد شده در اثر الیاف چوب

در اثر تغییر جهت الياف درخت نیز نقوش جالب و زیبایی در مقطع چوب ایجاد می گردد. این نقوش ممکن است در اثر دوایر سالیانه چوب و یا نقوش مربوط به تغییرات جهت الیاف چوب و یا نقوش مربوط به تابیدگی الیاف چوب باشند که کلا خطوط زیبایی در مقطع چوب بوجود میآورند. باید توجه نمود که این خطوط بستگی دارند به جهتی که به چوب از آن جهت مقطع میدهند و به عبارت دیگر این نقوش به مقطع قطع درخت مربوط است.

معایب چوب

نقوش چوب در معماری داخلی:به طور کلی عواملی را که ارزش تجاری چوب را کم کند. معایب چوب مینامند ممکن است این معایب کار کردن با چوب را مشکل کند. یا مقاومت باربری آنرا کم کند . یا مقدار الوار قابل استفاده ای که از آن بدست میآید ناچیز باشد .بالاخره شکل ظاهری آن زیبا نباشد.معایب رویش چوب به موارد زیر تقسیم میشود:

۱- گره ها

اغلب گره ها در محل روییدن شاخه می.باشند برای آنکه تنه درخت بتواند وزن شاخه را تحمل کند .
از طرفی بتواند شاخه را تغذیه نماید به طور طبیعی در محلی که میباید شاخه جدید بروید قبل از روییدن شاخه یک سری یاخته های متراکم در سطح و حجم درخت بوجود می اید .در نتیجه گره بزرگی تولید می.گردد گره ها ممکن است تیره رنگ تر از قسمتهای دیگر چوب باشند .
در این صورت به آن گره مرده میگویند .گره های مرده به بافت اصلی درخت متصل نبوده و از آن جدا میباشد.
در آن حفره ای باقی میگذارد ممکن است گره ها هم رنگ چوب و متصل به بافت اصلی چوب باشد که در این صورت به آن گره زنده میگویند و بعضی از این گره ها نقش و نگار بسیار خوش آیندی به چوب میدهند.

یکی از عواملی که قیمت تجارتی چوب را کم میکند گرهها هستند به طوری که در اغلب موارد مرغوب یا نامرغوب بودن الوار و همچنین قیمت آنرا از تعداد گره ها در واحد سطح تعییین میکند .زیرا گره ها در اغلب مواقع به چوب ظاهر ناخوش آیندی میدهند.همچنین عبور ابزار نجاری مانند رنده – اره و غیره از گره ها مشكل تر است .

زيرا یاخته های چوب در گرهها متراکم تر بوده و این قسمت از چوب بسیار سخت میباشد. سوم اینکه ممکن است در اثر ناهماهنگی بودن جنس گره با سایر قسمتهای چوب گره از محل خود جدا شود. در آن حفره ای بوجود بیاورد .

2- پیچ خوردگی درخت

نقوش چوب در معماری داخلی: درختهایی که در زمان رویش مخصوصاً در دورانی که نهال تازه ای هستند . هنوز الیاف آنها سخت نشده است. اگر تحت تأثیر نیروی مداومی باشند الیاف های درخت بصورت مستقیم رشد نمیکند.
در نتیجه در چوب تغییر جهت حاصل مین این نیروی مداوم ممکن است باد باشد درختهایی که در حاشیه جنگل در محل عبور جاده میرویند.
در اثر عبور و مرود کامیونهایی که به سرعت از آن محل حرکت می کنند دائماً از یک طرف تحت تأثیر نیروی باد قرار میگیرند و در آن جهت میپیچند.
و یا در محلهایی که باد همیشه از یک . طرف میوزد مانند استان تهران که باد همیشه از سمت شهریار می وزد درختان این  تأثیر نیروی مداوم باد از یک جهت میباشند .
اگر به درختی نور خورشید از یک سمت بتابد در نواحی تحت سمت بتابد در نتیجه اولاً درخت به سمت نور خورشید متمایل می شود.
باید توجه نمود درختهایی که شاخ و بال آنها از یک طرف میروید و رشد می نماید به علت عدم تقارن شاخه ها باد بهتر میتواند آنها را بپیچاند.

۳- بد روئیدن درخت

این مواد مانع نفوذ مــواد حفاظتی مانند قیر و قطران و سایر مواد دیگر به جسم چوب میکردند. بدین لحاظ حفاظت این گونه چوبها در مقابل حشرات چوب خوار مشکل بوده است.
اشکال دوم بد روییدن درخت ممکن است در اثر ناموازی بودن تارهای درخت با مرکز درخت باشد.
این تارها با خطی فرضی که از مرکز درخت میگذرد و عمود بر زمین است دارای زاویه هستند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *