چوب

نقوش چوب در صنعت معماری

یکی از عللی که چوب را تا به این حد در صنعت ساختمان سازی مورد مصرف قرار داده است نقشهای زیبا و جالب ان است .این نقوش که کلابوسیله منظم بودن و یا نامنظم بودن الیاف چوب بوجود آمده اند .اغلب از نظر تجاری و بازار فروش دارای اهمیت می باشند .کلیه نقوش به وجودآمده در چوب را میتوان به دو دسته اصلی تقسیم کرد که عبارتند از :

نقوش ایجاد شده در اثر رنگ چوب و نقوش ایجاد شده در اثر الیاف چوب.

نقوش ایجاد شده در اثر رنگ

نقوشی که در اثر تغییر رنگ بوجود می آیند به علت متفاوت بودن فصل روییدن یاخته ها میباشد.

میدانیم که یاختههای بوجود آمده در مقطع درخت در فصول مختلف سال یک رنگ نیستند. بلکه دارای رنگهای متفاوت میباشند. به طور کلی میتوان گفت یاخته هایی که در بهار بوجود میآیند دارای رنگی روشن تراند. یاخته هایی که در تابستان و پاییز بوجود میآیند دارای رنگی تیره تر هستند .

از طرفی گونه های مختلف درخت دارای رنگهای متفاوت می باشند. مثلاً چوب گردو دارای رنگ تیره و چوب توت در ابتدا دارای رنگ زرد نارنجی است . پس از مدتی که در مقابل نور خورشید بماند به

رنگ طلایی و بعد قهوه ای در میاید . یا چوب ملچ دارای رنگ زرد متمایل به سفید می باشد. در هر حال در یک مقطع به علت عدم هماهنگی پراکندگی مواد رنگی نقش های جالب و زیبایی بوجود می اید.

نقوش ایجاد شده در اثر الیاف

در اثر تغییر جهت الياف درخت نیز نقوش جالب و زیبایی در مقطع چوب ایجاد می گردد. این نقوش ممکن است در اثر دوایر سالیانه چوب و یانقوش مربوط به تغییرات جهت الیاف چوب و یا نقوش مربوط به تابیدگی الیاف چوب باشند که کلا خطوط زیبایی در مقطع چوب بوجود میآورند.

بایدتوجه نمود که این خطوط بستگی دارند به جهتی که به چوب از آن جهت مقطع میدهند و به عبارت دیگر این نقوش به مقطع قطع درخت مربوط است.

معایب چوب

به طور کلی عواملی را که ارزش تجاری چوب را کم کند معایب چوب مینامند ممکن است این معایب کار کردن با چوب را مشکل کند .یا مقاومتباربری آنرا کم کند و یا مقدار الوار قابل استفاده ای که از آن بدست میآید ناچیز باشد. و یا بالاخره شکل ظاهری آن زیبا نباشد. معایب چوب رامیتوان به دو دسته تقسیم کرد:

۱معایبی که قبل از قطع درخت در آن موجود باشد که این معایب را معایب رویش می نمایند.

۲معایبی که بعد از قطع درخت و تهیه الوار در آن بوجود آمده است که این معایب را معایب بعمل آوردن چوب مینامند.

معایب رویش چوب به موارد زیر تقسیم میشود:

گره ها

نقوش چوب در صنعت معماری: اغلب گره ها در محل روییدن شاخه می.باشند برای آنکه تنه درخت بتواند وزن شاخه را تحمل کند و از طرفی بتواند شاخه را تغذیه نماید به طور طبیعی در محلی که میباید .

شاخه جدید بروید قبل از روییدن شاخه یک سرییاخته های متراکم در سطح و حجم درخت بوجود میاید. در نتیجه گره بزرگی تولید می.گردد گره ها ممکن است تیره رنگ تر از قسمتهای دیگرچوب باشند در این صورت به آن گره مرده میگویند.

گره های مرده به بافت اصلی درخت متصل نبوده و از آن جدا میباشد. مانند میخی است کهدر چوب فرو رفته باشد . در اثر مرور زمان و انقباض و انبساط چوب از تنه درخت جدا شده و در آن حفره ای باقی میگذارد .

ممکن است گره ها هم رنگ چوب و متصل به بافت اصلی چوب باشد که در این صورت به آن گره زنده میگویند و بعضی از انها نقش و نگار بسیار خوش آیندی  به چوب میدهند.

یکی از عواملی که قیمت تجارتی چوب را کم میکند گرهها هستند.

به طوری که در اغلب موارد مرغوب یا نامرغوب بودن الوار و همچنین قیمت آنرا ازتعداد گره ها در واحد سطح تعییین میکند. زیرا گره ها در اغلب مواقع به چوب ظاهر ناخوش آیندی میدهند. همچنین عبور ابزار نجاری مانند رندهاره و غیره از گره ها مشكل تر است. زيرا یاخته های چوب در گرهها متراکم تر بوده و این قسمت از چوب بسیار سخت میباشد.

سوم اینکه ممکن است در اثر ناهماهنگی بودن جنس گره با سایر قسمتهای چوب گره از محل خود جدا شده و در آن حفره ای بوجود بیاورد.

پیچ خوردگی درخت

درختهایی که در زمان رویش مخصوصاً در دورانی که نهال تازه ای هستند. هنوز الیاف آنها سخت نشده است. اگر تحت تأثیر نیروی مداومیباشند الیاف های درخت بصورت مستقیم رشد نمیکند.

در نتیجه در چوب تغییر جهت حاصل مین این نیروی مداوم ممکن است باد باشد درختهایی که در حاشیه جنگل در محل عبور جاده میرویند در اثر عبور و مرود کامیونهایی که به سرعت از آن محل حرکت می کنند. دائماً از یک طرف تحت تأثیر نیروی باد قرار میگیرند .

در آن جهت میپیچند و یا در محل هایی که باد همیشه از یک  طرف میوزد. مانند استان تهران که باد همیشه از سمت شهریار می وزد.درختان این د تأثیر نیروی مداوم باد از یک جهت میباشند و یا اگر به درختی نور خورشید از یک سمت بتابد.

نواحی تحت

 

 شاخه های روییده شده در آن سمت سمت بیشتر از سمت دیگر بوده و در نتیجه تعادل وزنی درخت بهم خورده و وزن درخت در سمتتابش خورشید بیشتر شده و در نتیجه درخت بیشتر به سمت نور کج می شود .الوارهای بدست آمده از ایـن نـوع درختان دارای پیچش بوده ونامرغوبتر میباشند.

باید توجه نمود درختهایی که شاخ و بال آنها از یک طرف میروید و رشد می نماید. به علت عدم تقارن شاخه ها باد بهتر میتواند آنها را بپیچاند.در نتیجه در اینگونه درختان دو نوع پیچش بوجود میآید .

هم حول محور عمودی درخت و هم کجی نسبت به افق که این هر دو ممکن است قیمت تجارتی چوب را کاهش دهند.

 بد روئیدن درخت

 

نقوش چوب در صنعت معماری:بد روییدن درخت ممکن است در اثر اشکالات بیولوژیکی و شیمیایی باشد. مانند پدیده ای که اصطلاحاً به آن دل قرمزی گفته میشود. بیشتر درچوب راش مشاهده ده است.

این مواد مانع نفوذ مــواد حفاظتی مانند قیر و قطران و سایر مواد دیگر به جسم چوب میکردند. بدین لحاظ حفاظت اینگونه چوبها در مقابل حشرات چوب خوار مشکل بوده و از این نوع چوب برای ساختن تراورس و یا سایر لوازم دیگر که ممکن است حشرات به آن حمله استفاده نمی شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *