از مهم ترین اهداف این پروژه دکورسازی مغازه با ایجاد فضای حدکثری برای نمایش اجناس است.

در این پروژه هر دیواره برای نمایش محصولی خاص درنظر گرفته شده است.