پروژه اداری خیابان جردن با کاربری دفتروکالت طراحی و اجرا شد.

طبق نیاز وکلا با پارتیشن بندی دو اتاق برای وکلا و یک فضای انتظار و منشی ایجاد شد.

رنگ بندی کلی فضا طوسی و سفید طبق نیاز کارفرما اینجاد شد.