پروژه ی مسکونی مینیمال واقع در ولنجک از جمله پروژه های بازسازی اساسی هلگر محسوب میشود.

در این پروژه سقف به طور کامل تخریب و سپس بازسازی شد.تمامی دیواره ها اکوستیک شدند و تمامی فضاهای داخلی بازسازی شدند.