در این پروژه که به سبک نیوکلاسیک دیزاین شده سعی در یکپارچگی فضا از اولویت های مهم پروژه قرار گرفت.

استفاده از پارتیشن های استیل و هماهنگی مبلمان و کنسول و میزعسلی استیل بهم پیوستگی فضا را حفظ نموده است.

طیف رنگی خنثی طوسی و مشکی در کنار استفاده از المان های طلایی استیل از نقاط قوت طراحی پروژه در گروه معماری هلگر بوده است.