پروژه مدرن و مسکونی هلگر از پروژه های دکورسازی ویژه هلگر میباشد.

در این پروژه تغییرات کف و نورپردازی سقف و تعویض کلیه مبلمان و چیدمان و… توسط طراحان هلگر صورت گرفت.

این پروژه ی هلگر پروژه ی تفدیرشده و چاپ شده در مجله ی منزل میباشد.