پروژه مسکونی مدرن پیش رو با ایده و الگو برداری ازمدل 6ضلعی شکل گرفت.

در این پروژه که تصاویر سه بعدی به نمایش گذاشته شده است سعی در طراحی بصورت پیوسته صورت گرفته است.

به دلیل متراژ محدود منزل یک تم رنگ بندی برای فضای کل منزل درنظر گرفته شده است.