در این پروژه که با کاربری باغ.ویلا بازسازی صورت گرفت دو فضای اصلی در اولویت تغییر قرار گرفتند.

نخست فضای میانی باغ که با محوطه سازی و ایجاد جداکننده های برقی و کف سازی ویژه از کل باغ جدا شد و

سپس فضای اشپزخانه و ناهارخوری که با سبک مدرن طراحی و اجرا شد.