پروژه ی تجاری ویکتوریاسکرت پروژه ی تجاری شرکت معماری هلگر میباشد.

این پروژه جزو پروژه های بازسازی اساسی میباشد که طی دکورسازی جدید کلیه سقف و کف و دیواره ها مجددا بازسازی و اجرا شدند

و سپس دکورسازی ویژه صورت گرفت.