مراحل کار هلگر:

تمامی در یک نگاه سریع

بازدید و مشاوره ی اولیه

عقد قرارداد و طراحی سه بعدی

برآورد هزینه ها و مشورت با شما

پیاده سازی قرارداد و زمان بندی

انعقاد قرارداد شفاف و عادلانه

شروع پروژه تخریب و اجرا

تطابق مرحله ای و نظارت

چیدمان نهایی و تحویل به شما

نمونه کارهای مهر 1401:

نمونه کارهای شهریور 1401: