هلگر مراحل ساده کار ما

تمامی در یک نگاه سریع

بازدید و پیاده سازی اولیه

طراحی سه بعدی

برآورد هزینه ها و مشورت با شما

پیاده سازی قرارداد و زمان بندی

انعقاد قرارداد شفاف و عادلانه

شروع پروژه تخریب و اجرا

تطابق مرحله ای و مشورت دائمی

چیدمان نهایی و تحویل به شما