در این دفتر کار خانگی سبک کلاسیک توسط معماران هلگر برگزیده شد.

رنگ های خاکستری تیره و طلایی از رنگ های کلاسیکی بودند که در این اتاق کار انتخاب شد.

کلیه دیوارکوب ها و کتابخانه ی کلاسیک و مبلمان توسط گروه معماری هلگر طراحی و اجرا شد.