پروژه(رستوران.کلاسیک) هلگر

پروژه ی رستوران ملل واقع در خیابان فرشته با ایده ی المان سازی ملل روی دیواره ها توسط گروه معماری هلگر شکل گرفت. ساخت تابلو هر فرهنگ داخل هر قاب و ایجاد اتحاد رنگی کلی قاب ها با مفهوم اتحاد ملل شکل گرفت. برای اجرای رستوران چندین رنگ بندی در طرح های اولیه پیشنهاد شد و در نهایت یکی توسط کافرما انتخاب و اجرا شد.