پروژه (ویلا).مسکونی

در این پروژه به دلیل قناص بودن پلان اولیه چیدمان کلی پلان در اولویت اول قرار داشت. در درجه دوم انتخاب سبک و رنگ بندی کلی اشپزخانه صورت گرفت و سپس بر اساس طرح اجرای پروژه صورت گرفت.