پروژه نما(ویلا )هلگر

در این پروژه نماسازی و ساخت کلی ساختمان صورت گرفته است. متریال قالب در این پروژه ترموود است و ترکیب آن با سنگ در نظر گرفته شده است.