پروژه (مسکونی.مدرن) هلگر

پروژه مدرن و مسکونی هلگر از پروژه های دکورسازی ویژه هلگر میباشد. در این پروژه تغییرات کف و نورپردازی سقف و تعویض کلیه مبلمان و چیدمان و… توسط طراحان هلگر صورت گرفت. این پروژه ی هلگر پروژه ی تفدیرشده و چاپ شده در مجله ی منزل میباشد.