پروژه (تجاری.مغازه) هلگر

از مهم ترین اهداف این پروژه دکورسازی مغازه با ایجاد فضای حدکثری برای نمایش اجناس است. در این پروژه هر دیواره برای نمایش محصولی خاص درنظر گرفته شده است.