دفتر کار(مسکونی-کلاسیک)

در این دفتر کار خانگی سبک کلاسیک توسط معماران هلگر برگزیده شد. رنگ های خاکستری تیره و طلایی از رنگ های کلاسیکی بودند که در این اتاق کار انتخاب شد. کلیه دیوارکوب ها و کتابخانه ی کلاسیک و مبلمان توسط گروه معماری هلگر طراحی و اجرا شد.