ترکیب رنگ هاو دکوراسیون داخلی

ترکیب رنگ هاو دکوراسیون داخلی

 

ترکیب رنگ های سرد و گرم و کنار هم قرار دادن رنگ ها در دکوراسیون از اهمیت ویژه ای برخوردار است.نمونه های زیر برخی از این ترکیبات را نشان می دهد.

همیشه ست بودن وسایل و رنگ ها نمیتواند مطلوب باشد بلکه استفاده صحیح از رنگ های مختلف میتواند ضمن متنوع بودن از یکنواختی و بی روح بودن چیدمان و منزل شما جلوگیری کند.

نکته مهم ضمن استفاده از چند رنگ توجه به میزان استفاده از رنگ ها می باشد.

01

2

03

05

06

مقالات مرتبط